DUNLOP PHOENIX TOURNAMENT - FIRST ROUND

Nov 16, 2006 - 4:29 AM Player Score Thru ------ ----- ---- 1. Shingo Katayama -6 14 2. Satoru Hirota -4 16 3. Tiger Woods -3 14 4. G. Fernandez-Castano -2 14 4. Kaname Yokoo -2 13 4. Tommy Nakajima -2 13 4. Hiroyuki Fujita -2 12 4. Toshinori Muto -2 11 4. Toshinori Izawa -2 11 4. Yoshikazu Haku -2 10 4. Nozomi Kawahara -2 9

Location: Phoenix Country Club, Miyazaki, Japan Par: 35-35--70


No one has shouted yet.
Be the first!